СІМ'Я. Регулювання сімейних відносин. Глава 1

Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України

1. Сімейний кодекс Украіни визнача засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'і та родичів.

2. Регулювання сімейних відносин здійсню ться цим Кодексом з метою:

зміцнення сімї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб;
утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами сімї;
побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях вза мноі любові та поваги, вза модопомоги і підтримки;
забезпечення кожноі дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку.

Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулю Сімейний кодекс Украіни

1. Сімейний кодекс Украіни регулю сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання.

2. Сімейний кодекс Украіни регулю сімейні особисті немайнові та майнові відносини між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками, рідними братами та сестрами, мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком.

3. Сімейний кодекс Украіни регулю сімейні особисті немайнові та (або) майнові відносини між іншими членами сімї, визначеними у ньому.

4. Сімейний кодекс Украіни не регулю сімейні відносини між двоюрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком та племінницею, племінником і між іншими родичами за походженням.

Стаття 3. Сім'я

1. Сім'я первинним та основним осередком суспільства.

2. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають вза мні права та обов'язки.

Подружжя вважа ться сім' ю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Дитина належить до сімї своіх батьків і тоді, коли спільно з ними не прожива .

3. Права члена сімї ма одинока особа.

4. Сім'я створю ться на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Стаття 4. Право особи на сім'ю

1. Особа, яка досягла шлюбного віку, ма право на створення сімї.

У випадках, передбачених частиною другою статті 23 цього Кодексу, сім'ю може створити особа, яка не досягла шлюбного віку.

2. Сім'ю може створити особа, яка народила дитину, незалежно від віку.

3. Кожна особа ма право на проживання в сімї.

Особа може бути примусово ізольована від сімї лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

4. Кожна особа ма право на повагу до свого сімейного життя.

Стаття 5. Державна охорона сімї

1. Держава охороня сім'ю, дитинство, материнство, батьківство, створю умови для зміцнення сімї.

2. Держава створю людині умови для материнства та батьківства, забезпечу охорону прав матері та батька, матеріально і морально заохочу і підтриму материнство та батьківство.

3. Держава забезпечу пріоритет сімейного виховання дитини.

4. Держава бере під свою охорону кожну дитину, яка позбавлена належного батьківського піклування.

5. Ніхто не може зазнавати втручання в його сімейне життя, крім випадків, встановлених Конституці ю Украіни ( 254к/96-ВР ).

{mospagebreak}

Стаття 6. Дитина

1. Правовий статус дитини ма особа до досягнення нею повноліття.

2. Малолітньою вважа ться дитина до досягнення нею чотирнадцяти років.

Неповнолітньою вважа ться дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин

1. Сімейні відносини регулюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) між іх учасниками.

3. Сімейні відносини регулюються лише у тій частині, у якій це допустимим і можливим з точки зору інтересів іх учасників та інтересів суспільства.

4. Регулювання сімейних відносин здійсню ться з урахуванням права на та мницю особистого життя іх учасників, іхнього права на особисту свободу та недопустимості свавільного втручання у сімейне життя.

5. Учасник сімейних відносин не може мати привілеів чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, матеріального стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.

6. Жінка та чоловік мають рівні права і обов'язки у сімейних відносинах, шлюбі та сімї.

7. Дитина ма бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які встановлені Конституці ю Украіни ( 254к/96-ВР ), Конвенці ю про права дитини ( 995_021 ), іншими міжнародними правовими актами, визнаними в Украіні.

8. Регулювання сімейних відносин ма здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини, непрацездатних членів сімї.

9. Сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства.

10. Кожен учасник сімейних відносин ма право на судовий захист.

Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних відносин
Цивільного кодексу Украіни

1. Якщо майнові відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сімї та родичами не врегульовані цим Кодексом, вони регулюються відповідними нормами Цивільного кодексу Украіни ( 1540-06 ), якщо це не суперечить суті сімейних відносин.

Стаття 9. Регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін

1. Подружжя, батьки дитини, батьки та діти, інші члени сімї та родичі, відносини між якими регулю цей Кодекс, можуть врегулювати своі відносини за домовленістю (договором), якщо це не суперечить вимогам цього Кодексу, інших законів та моральним
засадам суспільства.

2. Особи, які проживають одні ю сім' ю, а також родичі за походженням, відносини яких не врегульовані цим Кодексом, можуть врегулювати своі сімейні (родинні) відносини за договором, який ма бути укладений у письмовій формі. Такий договір обов'язковим
до виконання, якщо він не суперечить вимогам цього Кодексу, інших законів Украіни та моральним засадам суспільства.

Стаття 10. Застосування аналогїї закону та аналогїї права

1. Якщо певні сімейні відносини не врегульовані цим Кодексом або домовленістю (договором) сторін, до них застосовуються норми цього Кодексу, які регулюють подібні відносини (аналогія закону).

2. Якщо до регулювання сімейних відносин неможливо застосувати аналогію закону, вони регулюються відповідно до загальних засад сімейного законодавства (аналогія права).

Стаття 11. Врахування звичаів при вирішенні судом сімейних спорів

1. При вирішенні сімейного спору суд за заявою заінтересованоі сторони може врахувати місцевий звичай, а також звичай національноі меншини, до якоі належать сторони або одна з них, якщо вони не суперечать вимогам цього Кодексу, інших законів та моральним засадам суспільства.

Стаття 12. Обчислення строків, встановлених у цьому Кодексі

1. Строки, встановлені у цьому Кодексі, обчислюються відповідно до Цивільного кодексу Украіни ( 1540-06 ).

Стаття 13. Міжнародні договори Украіни

1. Частиною національного сімейного законодавства Украіни міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою Украіни.

Семейный кодекс Украины

Похожие материалы

свадьба
Державна реєстрацiя шлюбу
Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу1. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав …
свадьба
Припинення шлюбу. Глава
Стаття 104. Підстави припинення шлюбу1. Шлюб припиняіться внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.2. Шлюб припиняіться внаслідок його …
свадьба
Право особисто приватно
Стаття 57. Майно, що особистою приватною власністю дружини, чоловіка1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка :1) майно, набуте нею, ним до …

PrettyWoman.dn.ua