Права та обов'язки подружжя по утриманню. Глава 9

Стаття 75. Право одного з подружжя на утримання

1. Дружина, чолов?к повинн? матер?ально п?дтримувати один одного.

2. Право на утримання (ал?менти) ма той ?з подружжя, який непрацездатним, потребу матер?ально? допомоги, за умови, що другий ?з подружжя може надавати матер?альну допомогу.

3. Непрацездатним вважа?ться той ?з подружжя, який досяг пенс?йного в?ку, встановленого законом, або ?нвал?дом I, II чи III групи.

4. Один ?з подружжя таким, що потребу матер?ально? допомоги, якщо зароб?тна плата, пенс?я, доходи в?д використання його майна, ?нш? доходи не забезпечують йому прожиткового
м?н?муму, встановленого законом.

5. Права на утримання не ма той ?з подружжя, хто нег?дно поводився у шлюбних в?дносинах, а також той, хто став непрацездатним у зв'язку ?з вчиненням ним умисного злочину, якщо
це встановлено судом.

6. Той ?з подружжя, хто став непрацездатним у зв'язку з протиправною повед?нкою другого з подружжя, ма право на утримання незалежно в?д права на в?дшкодування шкоди в?дпов?дно до
Цив?льного кодексу Укра?ни ( 1540-06 ).

Стаття 76. Право на утримання п?сля роз?рвання шлюбу

1. Роз?рвання шлюбу не припиня права особи на утримання, яке виникло у не? за час шлюбу.

2. П?сля роз?рвання шлюбу особа ма право на утримання, якщо вона стала непрацездатною до роз?рвання шлюбу або протягом одного року в?д дня роз?рвання шлюбу ? потребу матер?ально? допомоги ? якщо ?? колишн?й чолов?к, колишня дружина може надавати матер?альну допомогу.

Особа ма право на утримання ? тод?, коли вона стала ?нвал?дом п?сля спливу одного року в?д дня роз?рвання шлюбу, якщо ?? ?нвал?дн?сть була результатом протиправно? повед?нки щодо не?
колишнього чолов?ка, колишньо? дружини п?д час шлюбу.

3. Якщо на момент роз?рвання шлюбу ж?нц?, чолов?ков? до досягнення встановленого законом пенс?йного в?ку залишилося не б?льш як п'ять рок?в, вона, в?н матимуть право на утримання п?сля досягнення цього пенс?йного в?ку, за умови, що у шлюб? вони сп?льно проживали не менш як десять рок?в.

4. Якщо у зв'язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, п?клуванням про член?в с?м'?, хворобою або ?ншими обставинами, що мають ?стотне значення, один ?з подружжя не мав можливост? одержати осв?ту, працювати, зайняти в?дпов?дну посаду, в?н ма право на утримання у зв'язку з роз?рванням шлюбу ? тод?, якщо працездатним, за умови, що потребу матер?ально? допомоги ? що колишн?й чолов?к, колишня дружина може надавати матер?альну
допомогу.

Право на утримання у цьому випадку трива протягом трьох рок?в в?д дня роз?рвання шлюбу.

Стаття 77. Способи надання утримання одному з подружжя

1. Утримання одному з подружжя нада?ться другим ?з подружжя у натуральн?й або грошов?й форм? за ?хньою згодою.

2. За р?шенням суду ал?менти присуджуються одному з подружжя, як правило, у грошов?й форм?.

3. Ал?менти сплачуються щом?сячно. За вза?мною згодою ал?менти можуть бути сплачен? наперед.

4. Якщо платник ал?мент?в ви?жджа на пост?йне м?сце проживання у державу, з якою Укра?на не ма договору про надання правово? допомоги, ал?менти можуть бути сплачен? наперед за час,
визначений домовлен?стю подружжя, а у раз? спору - за р?шенням суду.

Стаття 78. Догов?р подружжя про надання утримання

1. Подружжя ма право укласти догов?р про надання утримання одному з них, у якому визначити умови, розм?р та строки виплати ал?мент?в. Догов?р уклада?ться у письмов?й форм? ? нотар?ально посв?дчу?ться.

2. У раз? невиконання одним ?з подружжя свого обов'язку за договором про надання утримання ал?менти можуть стягуватися на п?дстав? виконавчого напису нотар?уса.

Стаття 79. Час, протягом якого сплачуються ал?менти одному з подружжя

1. Ал?менти присуджуються за р?шенням суду в?д дня подання позовно? заяви.

2. Якщо позивач вживав заход?в щодо одержання ал?мент?в в?д в?дпов?дача, але не м?г ?х одержати внасл?док ухилення в?дпов?дача в?д ?х сплати, суд, залежно в?д обставин справи, може постановити р?шення про стягнення ал?мент?в за минулий час, але не б?льш як за один р?к.

3. Якщо один ?з подружжя одержу ал?менти у зв'язку з ?нвал?дн?стю, сплата ал?мент?в трива протягом строку ?нвал?дност?. У раз? подання в?дпов?дного документа про продовження строку ?нвал?дност? стягнення ал?мент?в продовжу?ться на в?дпов?дний строк без додаткового р?шення суду про це.

Стаття 80. Визначення розм?ру ал?мент?в одному з подружжя за р?шенням суду

1. Ал?менти присуджуються одному з подружжя у частц? в?д зароб?тку (доходу) другого з подружжя ? (або) у тверд?й грошов?й сум?.

2. Розм?р ал?мент?в одному з подружжя суд визнача з урахуванням можливост? одержання утримання в?д повнол?тн?х дочки, сина, батьк?в та з урахуванням ?нших обставин, що мають ?стотне значення.

3. Розм?р ал?мент?в, визначений судом, може бути згодом зм?нений за р?шенням суду за позовною заявою платника або одержувача ал?мент?в у раз? зм?ни ?хнього матер?ального ? (або)
с?мейного стану.

Стаття 81. Види доход?в, як? враховуються при визначенн? розм?ру ал?мент?в

1. Перел?к вид?в доход?в, як? враховуються при визначенн? розм?ру ал?мент?в на одного з подружжя, д?тей, батьк?в, ?нших ос?б, затверджу?ться Каб?нетом М?н?стр?в Укра?ни.

{mospagebreak}

Стаття 82. Припинення права одного з подружжя на утримання

1. Право одного з подружжя на утримання, а також право на утримання, яке особа ма п?сля роз?рвання шлюбу, припиня?ться у раз? поновлення його працездатност?, а також ре?страц?? з ним повторного шлюбу.

Право на утримання припиня?ться в?д дня настання цих обставин.

2. Якщо п?сля припинення права на утримання виконання р?шення суду про стягнення ал?мент?в буде продовжуватися, вс? суми, одержан? як ал?менти, вважаються такими, що одержан? без достатньо? правово? п?дстави, ? п?длягають поверненню у повному обсяз?, але не б?льш як за три роки.

3. Право одного з подружжя на ал?менти, як? були присуджен? за р?шенням суду, може бути припинене за р?шенням суду, якщо буде встановлено, що:

1) одержувач ал?мент?в перестав потребувати матер?ально? допомоги;

2) платник ал?мент?в неспроможний надавати матер?альну допомогу.

4. Право одного з подружжя на утримання припиня?ться у випадках, передбачених Статтями 83, 85, 87 ? 89 цього Кодексу.

Стаття 83. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком

1. Р?шенням суду може бути позбавлено одного з подружжя права на утримання або обмежено його строком, якщо:

1) подружжя перебувало в шлюбних в?дносинах нетривалий час;

2) непрацездатн?сть того з подружжя, хто потребу матер?ально? допомоги, виникла в результат? вчинення ним умисного злочину;

3) непрацездатн?сть або тяжка хвороба того з подружжя, хто потребу матер?ально? допомоги, була прихована в?д другого з подружжя при ре?страц?? шлюбу;

4) одержувач ал?мент?в св?домо поставив себе у становище такого, що потребу матер?ально? допомоги.

2. Положення ц? ? статт? поширюються ? на ос?б, у яких право на ал?менти виникло п?сля роз?рвання шлюбу.

Стаття 84. Право дружини на утримання п?д час ваг?тност? та у раз? проживання з нею дитини

1. Дружина ма право на утримання в?д чолов?ка п?д час ваг?тност?.

2. Дружина, з якою прожива дитина, ма право на утримання в?д чолов?ка - батька дитини до досягнення дитиною трьох рок?в.

3. Якщо дитина ма вади ф?зичного або псих?чного розвитку, дружина, з якою прожива дитина, ма право на утримання в?д чолов?ка до досягнення дитиною шести рок?в.

4. Право на утримання ваг?тна дружина, а також дружина, з якою прожива дитина, ма незалежно в?д того, чи вона працю , та незалежно в?д ?? матер?ального становища, за умови, що чолов?к може надавати матер?альну допомогу.

5. Ал?менти, присуджен? дружин? п?д час ваг?тност?, сплачуються п?сля народження дитини без додаткового р?шення суду.

6. Право на утримання ваг?тна дружина, а також дружина, з якою прожива дитина, ма ? в раз? роз?рвання шлюбу.

Стаття 85. Припинення права дружини на утримання

1. Право дружини на утримання, передбачене статтею 84 цього Кодексу, припиня?ться в раз? припинення ваг?тност?, народження дитини мертвою або якщо дитина передана на виховання ?нш?й особ?, а також у раз? смерт? дитини.

2. Право дружини на утримання припиня?ться, якщо за р?шенням суду виключено в?домост? про чолов?ка як батька з актового запису про народження дитини.

{mospagebreak}

Стаття 86. Право чолов?ка на утримання у раз? проживання з ним дитини

1. Чолов?к, з яким прожива дитина, ма право на утримання в?д дружини - матер? дитини до досягнення дитиною трьох рок?в.

2. Якщо дитина ма вади ф?зичного або псих?чного розвитку, чолов?к, з яким прожива дитина, ма право на утримання в?д дружини до досягнення дитиною шести рок?в.

3. Право на утримання чолов?к, з яким прожива дитина, ма незалежно в?д того, чи в?н працю , та незалежно в?д його матер?ального становища, за умови, що дружина може надавати
матер?альну допомогу.

4. Право на утримання чолов?к, з яким прожива дитина, ма ? п?сля роз?рвання шлюбу.

Стаття 87. Припинення права чолов?ка на утримання

1. Право чолов?ка на утримання, передбачене статтею 86 цього Кодексу, припиня?ться, якщо дитина передана на виховання ?нш?й особ?, а також у раз? смерт? дитини.

2. Право чолов?ка на утримання припиня?ться, якщо за р?шенням суду виключено в?домост? про дружину як мат?р з актового запису про народження дитини.

Стаття 88. Право на утримання того з подружжя, з ким прожива дитина-?нвал?д

1. Якщо один ?з подружжя, в тому числ? ? працездатний, прожива з дитиною-?нвал?дом, яка не може обходитися без пост?йного стороннього догляду, ? оп?ку?ться нею, в?н ма право на
утримання за умови, що другий з подружжя може надавати матер?альну допомогу.

Право на утримання трива протягом всього часу проживання з дитиною-?нвал?дом та оп?кування нею ? не залежить в?д матер?ального становища того з батьк?в, з ким вона прожива .

2. Розм?р ал?мент?в тому з подружжя, з ким прожива дитина-?нвал?д, визнача?ться за р?шенням суду в?дпов?дно до частини першо? статт? 80 цього Кодексу, без урахування можливост?
одержання ал?мент?в в?д сво?х батьк?в, повнол?тн?х дочки або сина.

Стаття 89. Припинення права на утримання за домовлен?стю подружжя

1. Подружжя, а також особи, шлюб м?ж якими було роз?рвано, мають право укласти догов?р про припинення права на утримання взам?н набуття права власност? на житловий будинок, квартиру чи ?нше нерухоме майно або одержання одноразово? грошово? виплати.

Догов?р, за яким переда?ться у власн?сть нерухоме майно, ма бути нотар?ально посв?дчений ? п?дляга державн?й ре?страц??.

2. Якщо особи домовилися про припинення права на утримання у зв'язку з одержанням одноразово? грошово? виплати, обумовлена грошова сума ма бути внесена на депозитний рахунок нотар?ально? контори до посв?дчення договору.

3. На майно, одержане на п?дстав? договору про припинення права на утримання, не може бути звернене стягнення.

Стаття 90. Вза мна участь дружини, чолов?ка у витратах на л?кування

1. Дружина, чолов?к вза мно зобов'язан? брати участь у витратах, пов'язаних ?з хворобою або кал?цтвом другого з подружжя.

Стаття 91. Право на утримання ж?нки та чолов?ка, як? не перебувають у шлюб? м?ж собою

1. Якщо ж?нка та чолов?к, як? не перебувають у шлюб? м?ж собою, тривалий час проживали одн? ю с?м' ю, той ?з них, хто став непрацездатним п?д час сп?льного проживання, ма право на
утримання в?дпов?дно до статт? 76 цього Кодексу.

2. Ж?нка та чолов?к, як? не перебувають у шлюб? м?ж собою, мають право на утримання в раз? проживання з нею, ним ?хньо? дитини, в?дпов?дно до частин друго? - четверто? статт? 84 та
статей 86 ? 88 цього Кодексу.

3. Право ж?нки та чолов?ка на утримання припиня?ться з п?дстав, встановлених пунктами 2 ? 4 статт? 83, Статтями 85, 87 ? 89 цього Кодексу.

 

Похожие материалы

свадьба
Державна реєстрацiя шлюбу
Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу1. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав …
свадьба
Недійсність шлюбу. Глава
Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу1. Підставою недійсності шлюбу порушення вимог, встановлених Статтями 22, 24-26 цього Кодексу.Стаття 39. Шлюб, який недійсним1. …
свадьба
Розділ III Права
Глава 12 ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини 1. Права та …

PrettyWoman.dn.ua